Nieuws

Extra uitzending Radio Gaga

De directeur in het kort:

 • Dank je wel aan ...
 • Paasvakantie: even wat rust!
 • Paasvakantie: neem de tijd om samen ...
 • Na de vakantie: school terug open? We verwachten jullie tegen 8.45 uur
 • Na de vakantie: school nog dicht? We bieden leertaken aan via onze website.
  Dagelijks per leerjaar 1 filmpje met daarin nieuwe leerstof en hierbij aansluitend een oefening op Bingel.
  Houd onze website in het oog.
 • Goede paasvakantie!
  Zalig Pasen!
  Wees verantwoordelijk en zorg goed voor elkaar!

De directeur vergat 1 iemand te bedanken: namelijk zichzelf.
Ook de directeur toonde zich als een echte werfleider tijdens deze bizarre periode!


Zing je mee?
Het Gravenboslied

Kom bouw je mee met ons vandaag?
We bouwen samen aan onze school!
Kom bouw je mee met ons vandaag? We maken samen alles heel mooi!
Kom maak je klaar, we gaan van start.
Met grote inzet en veel kracht! Kom maak je klaar, we gaan van start. Met grote zorg voor elk kind apart
We gaan samen bouwen aan een school vol fun en verdraagzaamheid bouwen.
We gaan samen bouwen! Help je mee? Dan lukt het zeker wel!bouwen
Bouw je mee? Bouw je mee?
Aan onze schooool!!! (3 x)
Bouw je mee? Jaaaaaaaaaaaaaaaa
Bouw je mee? Bouw je mee?
Aan onze schooool!!! (3 x)
Bouw je mee? Jaaaaaaaaaaaaa
Kom bouw je mee met ons vandaag?
We bouwen samen aan onze school!
Kom bouw je mee met ons vandaag?
We maken samen alles heel mooi!
Bouw je mee? Bouw je mee? Aan onze schoool! (7 x)
We gaan samen bouwen aan een school vol fun en verdraagzaamheid bouwen
We gaan samen bouwen
Help je mee? Dan lukt het zeker wel! Bouwen!
We gaan samen bouwen aan een school vol fun en verdraagzaamheid bouwen
We gaan samen bouwen
Help je mee? Dan lukt het zeker wel! Bouwen!
We gaan samen bouwen...
Help je mee? Dan lukt het zeker wel!
We bouwen elk een steentje mee.

Dat lukt ons ZEKER wel! 

Lees Meer
  881 Hits
881 Hits

30/3 Update Vormsel, Eerste Communie

Geachte ouder(s)

Via het journaal en de media vernam je zeker ook dat de vormselvieringen en eerste communies dit schooljaar niet meer doorgaan.
Het Vormsel wordt verplaatst naar september – november.
De Eerste Communie kan doorgaan tussen september en mei 2021, na overleg tussen parochie en scholen
Concrete data kan ik nog niet meedelen, enkel dus dat deze vieringen in mei niet doorgaan.
Hieronder de motivatie via de brief van de bisschop.
Helaas, maar het was ondertussen al te verwachten.
Voor ouders die, naast het schoolwerk, met hun kinderen aan de slag willen onder andere rond gevoelens, vind je hier een link naar een inspiratiebundel die ook via het CLB verspreid werd.

Vriendelijke Groeten

Directeur Peter


Goede vrienden,

De voorbije dagen is hard gewerkt en overlegd om een oplossing te vinden voor de geplande eerste communie- en vormselvieringen. Verschillende scenario's werden opgesteld en afgetoetst, bij medische experten, bij vertegenwoordigers van onderwijs en bij de dekens van ons bisdom.

Op de eerste plaats hebben we gezocht naar een manier om de vieringen nog dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens is van iedereen, vooral van de betrokken kinderen en ouders maar ook van de pastoors, de teams en catechisten die zich dit werkjaar al enorm hebben ingezet. Alleen laat de aard van de samenkomsten (grote groepen die binnen samenkomen, verschillende generaties samen, mensen samenbrengen uit verschillende plaatsen: gezin en familie, parochie, school) dit echt niet toe.

In onze afweging stond de gezondheid van iedereen en de zorg voor het schoolcurriculum van de kinderen voorop.
Op de tweede plaats wilden we een oplossing vinden die zoveel als mogelijk éénduidig zou zijn voor alle ouders. We hielden ook rekening met het feit dat voor veel kinderen en ouders de eerste communie en het vormsel een echt familiaal gebeuren is en we wilden dat familiale karakter echt respecteren. Ten slotte wilden we ook voldoende tijd scheppen voor ouders en families om het geplande feest te herorganiseren.

Rekening houdend met al die elementen zijn we tot het volgende besluit gekomen (alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid)

Het vormsel

Het vormsel vindt plaats tussen half september en begin november 2020, op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment.

De bisschop delegeert eenmalig het toedienen van het vormsel aan de pastoors.

De nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt zodat ouders de nodige regelingen kunnen treffen.

Indien de nieuwe datum voor bepaalde vormelingen en hun ouders een groot probleem zou vormen, kan voorgesteld worden om uitzonderlijk aan te sluiten bij een naburige vormselviering.

Aan de ouders wordt gevraagd om de inschrijving van de vormeling te herbevestigen bij de verantwoordelijken van de parochie tegen uiterlijk 30 juni.

De voorbereidingen op het vormsel worden zo beperkt mogelijk gehouden. In veel gevallen was de voorbereiding al goed bezig en velen volgden ook Let it shine. Voor de regeling in het buitengewoon onderwijs zullen de directies gecontacteerd worden door de diocesane verantwoordelijke, pr. Rik Depré.

Eerste communie

De eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met school zelf bepaald. Het is belangrijk daarbij de activiteitenkalender voor ogen te houden en de draagkracht van de parochie in te schatten. De eerste communie kan het hele volgende schooljaar plaatsvinden (september 2020-mei 2021). Indien praktisch haalbaar, kan hij ook samenvallen met de al geplande eerste communie van 2021.

Voor de regeling in het buitengewoon onderwijs zullen de directies gecontacteerd worden door de diocesane verantwoordelijke, pr. Rik Depré.

Het is met veel pijn in het hart en heel veel begrip voor de ontgoocheling van kinderen en hun ouders dat we deze beslissing nemen. We hadden de vieringen veel liever dit schooljaar laten doorgaan. We hebben gestreefd naar de best mogelijke oplossing voor alle betrokken partijen, met steeds de zorg voor de gezondheid en schoolloopbaan van de kinderen voorop.

We zijn er ons ook van bewust dat deze regeling een heel stuk planlast meebrengt voor jullie allemaal. De aanpassing van het werk in functie van de corona-maatregelen brengt voor veel mensen bijkomend werk met zich, ook op het vlak van de sacramentenpastoraal. We willen jullie dan ook uitdrukkelijk danken voor jullie grote inzet. Het is echt ongezien wat we meemaken, maar samen komen we er doorheen.

Dank voor al jullie goede zorgen en goede moed.

Met vriendelijke groeten,

+ Lode Aerts

Bisschop van Brugge

Lees Meer
  633 Hits
633 Hits

Omgaan met conflicten in het gezin

Lees Meer
  300 Hits
300 Hits

Update opvang paasvakantie & communies

 Geachte ouder(s)

Hierbij twee berichten aangaande opvang in de paasvakantie en communies.

1. Opvang in de Zonnebloem tijdens de paasvakantie

Naar aanleiding van het Corona-virus en de federale richtlijnen wordt er tijdens de paasvakantie geen speelpleinwerking georganiseerd.
Tijdens de paasvakantie voorziet de Zonnebloem noodopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Op paasmaandag 13 april is de Zonnebloem gesloten.
De noodopvang is open voor kinderen van alle ouders voor wie dit nodig is om te kunnen blijven werken, waaronder prioritair de ouders die in de essentiële sectoren werken. We denken hierbij aan de gezondheidssector, het veiligheidspersoneel of de voedingssector.
Thuiswerkende ouders staan zelf in voor de opvang van hun kinderen.
Zieke kinderen en kinderen uit risicogroepen kunnen niet worden opgevangen.
Alle huidige reservaties voor de paasvakantie worden geannuleerd.
Ouders die noodzakelijke kinderopvang tijdens de paasvakantie wensen, kunnen vanaf donderdag 26 maart 2020 een mail sturen naar dezonnebloem@gistel.be. Reserveren via het Ouderportaal kan NIET.

We vragen volgende informatie op de reservatiemail te noteren:
- Naam en voornaam kind
- Gewenste data + telkens start-en einduur
- Beschrijving van het beroep van de ouder(s). Een attest van de werkgever is wenselijk.

Laat de boodschap duidelijk zijn: hou uw kinderen zoveel mogelijk thuis in het belang van ieders veiligheid!

Daarnaast informeren we jullie dat de buitenspeeldag van zondag 26 april helaas niet kan doorgaan.

We hopen met z'n allen op een gezond verloop van deze crisis!

Met vriendelijke groeten,
Karlien Dasseville
Diensthoofd kinderopvang en jeugd
Pol Gernaeystraat 2
8470 Gistel
059 80 25 19
dezonnebloem@gistel.be

2. Nieuws betreffende vormsel op 9 mei en eerste communie op 21 mei

Wat vormselviering en eerste communie betreft: vanwege de Belgische bisschoppen ontvingen we de richtlijn dat, voorlopig, tot 19 april geen liturgische vieringen gehouden worden in de kerk. Voor wat volgt moeten we wachten op nieuwe richtlijnen. De data voor het vormsel en de eerste communie blijven, in de huidige omstandigheden, dus bewaard.


Groeten
Directeur Peter Willems

Lees Meer
  723 Hits
723 Hits